messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
คู่มือปฎิบัติงานด้านธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
คู่มือปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น LEC poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6816
คู่มือการคัดแยกขยะ (3Rs) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
หนังสือ ว115 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง