info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 17
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
photo ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่องการยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
photo เจตจำนงสุจริตจังหวัดปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
description ผลการติดตามประเมินผลแนพัฒนาท้องถิ่น 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
photo รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก (ภ.ด.ส.๓) ตามมาตรา ๓๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอความร่วมมือปิดประกาศโปสเตอร์ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file รายงานสรุปผลข้อมูลตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้อนเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
photo ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo โครงการสตรีไทยก้าวไกล ยุคไทยแลนด์ 4.0 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10]
insert_drive_file รายงานสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน