messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
apps โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
account_box ผู้บริหารท้องถิ่น
นายสมาน ยูโซะ
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 0611765666
นายกุศล แก้วเอียด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 0980212562
นางสาวนัสรินทร์ สาและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 0980707499
นายอัลมูบาร๊อก ดอเลาะ
เลขานุการ
โทร : 0892960696
account_box นักบริหาร-อบต
นายฟาอีส เบญญามีน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 081ึุุ7663071
นางมาลี ศุกร์เพ็ง
รองปลัด อบต.
โทร : 0811890708
account_box ฝ่ายสภา
นายนิมะ นาเซ
ประธานสภาฯ อบต.
โทร : 0899764542
นายวนิชย์ ขวัญนุ้ย
รองประธานสภาฯ อบต
โทร : 0612140718
นางสายฝน ทองมี
สมาชิกสภาฯ อบต.
โทร : 0936212371
นายลาเต๊ะ แคเม๊าะ
สมาชิกสภาฯ อบต.
โทร : 0935896286
นายอับดุลฮาเรส เจ๊ะแว
สมาชิกสภาฯ อบต.
โทร : 0932700710
นายมะรอสะนี ลอมา
สมาชิกสภาฯ อบต.
โทร : 0810933809
นายอุดม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภาฯ อบต.
โทร : 0822626592
นายมูหะหมัดไซฟูดิน แม
เลขานุการสภาฯ อบต.
โทร : 0937301898
account_box สำนักปลัด
(นายรังสฤษฏ์ สามะ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0847479020
(นางพาดีล่ะ สามะ)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกูดารณี เงาะมะเจะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวดรุณี ยีดิง)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายมัรวาน มะลีแว)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวซานีซา หะยีวาเตะ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาวอัลฟา โตะละ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรัตติกาล หมานบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายมะเปาซี นาเซ)
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน
(นายอภิชาติ แวดามิ)
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
(นายสับรี หะมะ)
คนงานทั่วไป
(นายฮานี สาและ)
ผู้ช่วยงานการศึกษา
(นายสุไลมาน สูดิง)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวศศิธร อินทร์แก้ว)
ผู้ช่วยงานนโยบายและแผน
(นายโมฮาหมัด เจ๊ะเลาะ)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวมายีหย๊ะ มะเด็ง)
ผู้ช่วยงานสาธารณสุข
(นางสาวณัฐสุดา ดินแดง)
ผู้ช่วยงานทรัพยากรบุคคล
(นางสาวฮาอีละห์ นาเซ)
อาสาสมัครบริบาล
(นางสาวกุลิสรา นุ้ยแก้ว)
อาสาสมัครบริบาล
account_box กองคลัง
(นางสาวฮานานี หะยีมิง)
ผอ.กองคลัง
โทร : 0832617883
(นางสาววิศนีย์ เจะสนิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวฟิตตรี ดูลาสะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0883927714
(นางสาวนูรมา ยูโซะ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวยารูดา เจะเซ็ง)
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี
(นางสาววนิดา สุขแดง)
แม่บ้าน
(นายมูหามะมูกาวี ตาเละ)
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอิลฮัม ฮาแว)
ผู้ช่วยงานพัสดุ
(นางสาวซูฮายนี มะลี)
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
(นายอามีรูดิง ตาเยะ)
พนักงานขับรถ
นางสาวฟาราห์ เจ๊ะนิ
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โทร : 0831957845


ว่าง
นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(นางสาวคอรีเยาะห์ เจะเด็ง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
ว่าง
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(นางสาวจิติมา สะมะแอ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอัสรานี เจะเลาะ)
ผู้ช่วยงานควบคุมอาคารและผังเมือง
(นางสาวสิริขวัญ เพ็ชรดี)
ผู้ช่วยงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
(นางสาวซูไรดา สะอิ)
ผู้ช่วยงานก่อสร้าง
(นายตอฮา เจะแว)
ช่างซ่อมไฟฟ้าและประปา
(นายอาลี มาน๊ะ)
ผู้ช่วยงานสำรวจและออกแบบ
(นายสับรี อาแซ)
ช่างซ่อมไฟฟ้าและประปา
(นายอัสมาดี มาหะมะ )
คนงานทั่วไป
(นายฮาฟิต มะยูดา)
ช่างซ่อมไฟฟ้าและประปา
(นายนาอิม ปิ)
คนงานทั่วไป
(นายอาหะมะ ดอเลาะ)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตะโละไกรทอง

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง