info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 97
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการต่อเติมห้องเก็บพัสดุ(ใหญ่) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิดหน้า ชรบ.-บ้านนูรมา หมู่ที่ 3 บ้านตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาเต๊ะ ม.4 กระจูด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาเปิด หน้าชรบ-บ้านนูรมา ม.3 บ้านตะโละไกรทอง อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
photo ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 4/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
description ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
description ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
description ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 grade
description แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน