info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โทร.073481212

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
play_arrow งานกิจการสภาอบต.
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
photo แต่งตั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
photo ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศอำเภอไม้แก่น เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ตะโละไกรทองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
photo ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
photo ประกาศสภา อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
photo ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ห้องประชุม ห้องทำงานสถา อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13]
photo ประกาศ สภา อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
อบต.ตะโละไกรทอง
-ว่าง-
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน