ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการมหกรรมการกีฬา วิชาการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง