ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง